Ostu- ja müügitingimused

 

EGL ARENDUS OÜ (registrikood 10672580, kontaktaadress Sakala 24, Talllinn, Eesti) (edaspidi „müüja“) on Eesti majandusüksus, mis tegutseb veebilehel ja internetikaupluses Poppers.ee  (edaspidi „internetikauplus“).

 

Müüja pakub Poppers tooteid, mis on tavaliselt Isopropüül nitrit, Amüül nitrit, Isopropanool vms, on kemikaal, selge kollane vedelik, tavaliselt pisikeses purgis. Poppersit kasutatakse õhuvärskendajate komponendina ning nahktoodete puhastamiseks. Alljärgnevalt toodud üldisi ostu- ja müügitingimusi (edaspidi „müügitingimused“) kohaldatakse igale ostja (edaspidi „ostja“) ostule internetikaupluses eeldusel, et müüja ja ostja vahel ei ole sõlmitud kirjalikku erilepingut.

 

Ostja võib müügitingimuste mõistes olla iga juriidiline või füüsiline isik. Juhul kui ostja on füüsiline isik, kes ostab kaupu müügitingimuste alusel ja tehing ei ole seotud iseseisva majandus- või äritegevusega, loetakse ostja tarbijaks kohaldatavate tarbijaid puudutavate seaduste mõistes (edaspidi „tarbija“).

 

 

  1. KAUPADE TELLIMINE

1.1. Ostja tellib kaubad, esitades selleks müüjale internetikaupluses tellimuse, milles märgib ära oma nime, kaupade koguse ning kohaletoimetamise, paigaldamise ja muu asjaomase tellimuse täitmisega seotud informatsiooni. Müügitingimustes viidatakse ka internetikaupluse kaudu pakutavatele paigaldusteenustele kui kaubale, kui ei ole sätestatud teisiti.

 

1.2. Müügitingimustes sätestatud kohustuste võtmiseks peab ostja olema vähemalt 18 aastat vana. Juhul kui isik tegutseb juriidilise isiku nimel, peab nimetatud juriidiline isik olema korrektse staatusega ja omama täielikku õigusvõimet. Tegutsedes ostjast juriidilise isiku nimel, kinnitab esindaja, et tal on täielik volitus võtta juriidilisele isikule tehinguga seoses neis müügitingimustes sätestatud kohustusi.

 

1.3. Tutvudes internetikaupluses nende müügitingimustega ja klõpsates nupule „Olen lugenud ja nõustun veebilehe müügitingimustega“, kinnitab ostja oma nõusolekut nimetatud tellimuse alusel tehtud ostule kohaldatavate müügitingimustega. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole või tellimuse esitamisest arvega alusel maksmise korral.

 

1.4. Ostja nõustub, et neid müügitingimusi sisaldav ostuleping sõlmitakse elektrooniliselt. Müüja volitab ostjat salvestama vastava tellimuse ja nende müügitingimuste sisu ning tegema nendest koopia.

 

 

1.5. Tarbija annab käesolevate müügitingimustega nõustumisel ühtlasi müüjale nõusoleku enda isikuandmete hoidmiseks ja töötlemiseks kooskõlas Isikuandmete kaitse seadusega või mistahes muu sarnase õigustloova aktiga, et kaitsta isikupuutumatust Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna või mõnes muus riigis. Tarbija kinnitab, et müüja võib töödelda tarbija isikuandmeid kooskõlas lepingu tingimustega, tarbijaga sõlmitud lepingu täitmiseks vastavalt tarbija taotlusele ja edastada eelnimetatud andmeid isikutele, keda müüja kasutab tarbijaga sõlmitud lepingu täitmisel ning kellel on seejuures kohustus tagada tarbija isikuandmete kaitse.

 

 

  1. KAUPADE ASENDAMINE

2.1. Müüja jätab endale õiguse muuta ostja tellimust tulenevalt olemasolevatest laovarudest või muudest objektiivsetest põhjustest. Müüja teavitab ostjat kõikidest sellistest muudatustest enne kaupade väljastamist. Ostjal on kohustus muudatused kinnitada või tagasi lükata e-posti teel kahe (2) tööpäeva jooksul arvates müüjalt teate saamisest. Juhul kui ostja nimetatud kohustust ei täida, on müüjal õigus leping lõpetada ja esitatud tellimust mitte täita, olles vabastatud mistahes sellega seotud vastutusest.

 

 

  1. KAUPADE HINNAD

3.1. Hinnad on esitatud internetikaupluses toodud kaupade müügipakkumistes. Müüja jätab endale õiguse muuta kaupade hindu juhul, kui muutuvad vahetuskursid, pangatasud, materjali- või tööjõukulud, aga ka seoses valitsuse tegevustega ning muudel müüjast sõltumatutel põhjustel. Mistahes hinnamuutus ei mõjuta nende kaupade hindu, mille tellimuse on müüja aktsepteerinud ja mille eest on tasutud.

 

3.2. Kaupade müügipakkumistes toodud hinnad sisaldavad kohaldatavat käibemaksu.

 

3.3. Kui pakkumises ei ole märgitud teisiti, ei sisalda hinnad kaupade kohaletoimetamise, mahalaadimise, paigaldamise või ladustamise kulusid ega kaupadega seotud lõivusid, maksusid või muid tasusid ning sellised kulud kannab ostja.

 

3.4. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

 

  1. KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1. Kaubad toimetatakse kohale Euroopa Liidu piires.

 

4.2. Kui kaubad on väljasaatmiseks valmis, saadab müüja ostjale kirjaliku teate (e-posti või SMSi teel), märkides ära eeldatava kaupade kohaletoimetamise aja. Müüjal on kohustus toimetada kaubad kohale mõistliku aja jooksul pärast ostjale kaupade eeldatava kohaletoimetamise teate saatmist ning ostja on kohustatud kaubad viivitamatult vastu võtma.

 

4.3. Kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riskil ja muu sellega seotud riskid läheb ostjale üle kaupade valduse üleandmise hetkest kohaletoimetamise sihtkohas. Juhul kui müüjal ei ole võimalik kaupu ostjaga seonduvatel põhjustel üle anda, läheb kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko üle ostjale hetkest, mil müüja on nõuetekohaselt täitnud oma kaupade ostjale kohaletoimetamise kohustuse.

 

4.4. Ostja on kohustatud kohe pärast kaupade saamist need põhjalikult üle vaatama ja kontrollima, et kõik selle osad on kahjustamata ja vastavad tellimusele. Ostja fikseerib kohe saadetise saamisel kirjalikult (saatedokumendil) kõik vead, mis viitavad kaupade kahjustumisele kohaletoimetamise käigus, aga ka muud nähtavad mittevastavused, mida ostja märkas või oleks pidanud märkama kaupade kättesaamisel, ning viivitamata teavitab sellest müüjat. Muude vigade või mittevastavuste korral on ostjal õigus esitada nõudeid üksnes juhul, kui sellised nõuded on esitatud müüjale kirjalikus vormis (e-posti teel) neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kättesaamisest. Juhul kui ostja rikub punkti 4.6 mistahes sätet, on müüjal õigus keelduda vastu võtmast ostja nõudeid seoses kaupade või nende kohaletoimetamisega. Kahtluste vältimiseks on asjakohane täpsustada, et seda punkti ei kohaldata tarbijate suhtes.

 

4.5 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 

 

  1. OSTJA POOLT KAUPADE VASTUVÕTMISEST KEELDUMINE

5.1. Juhul kui ostja ei võta kohaletoimetatud kaupu vastu müüja määratud aja jooksul, kannab ostja kõik kohaletoimetamisega seotud kulud (sealhulgas kohale toimetatud kaupade ootamatud ladustamiskulud).

 

5.2. Juhul, kui ostja viivitab kaupade vastuvõtmisega kauem kui neliteist (14) päeva arvates ajast, mil müüja teavitas ostjat kaupade kohalejõudmisest, on müüjal õigus täielikult või osaliselt lõpetada lepingu vastav osa (sealhulgas tellimus), saates ostjale sellekohase teate ja nõudes kahju hüvitamist, mis müüja on seoses ostjapoolse lepingutingimuste rikkumisega, st saadetise vastuvõtmata jätmisega, kandnud.

 

 

  1. MAKSETINGIMUSED

6.1. Tellitud kaupade eest tasutakse ettemaksuna või arve alusel. Arveldamine toimub eurodes.

 

6.2. Tellitud kaupade eest tasumiseks peab ostja valima sobiva maksemeetodi. Ostjale pakutakse järgmisi maksemeetodeid:

 

6.2.1. pangaülekanne;

 

6.2.2. makse arve alusel, klõpsates tellimuse kinnitamisel nupul „Maksa arve alusel“, pärast mida saadetakse tellimuse eest väljastatud arve ostja antud e-posti aadressile. Ostja on kohustatud kaupade eest tasuma viie (5) päeva jooksul arvates arve saamisest arves näidatud pangakontole;

 

6.3. Müüja kannab kõik makse tegemisega seotud kulud (nt pangaülekande). Makse loetakse tehtuks kaupade eest tasutud makse laekumisega müüja kontole.

 

6.4. Ostjal ei ole õigust mistahes viisil maksete tegemist peatada seoses asjaoludega, mille eest vastutab müüja, ega tasaarveldada neid makseid müüja mistahes vastutusega ega vähendada ühepoolselt hinda.

 

 

  1. OMANDIÕIGUS

7.1. Kaupade omandiõigus antakse ostjale üle pärast kaupade hinna ja kõikide sellega seotud maksete täielikku tasumist müüjale.

 

7.2. Enne omandiõiguse üleandmist ei ole ostjal õigust anda müüja kaupadega seotud lubadusi või neid pantida ning sellised lubadused või pantimised ei ole müüjale siduvad.

 

 

 

 

  1. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

10.1. Osas 10 sätestatud õigused ja kohustused kehtivad üksnes tarbijate suhtes.

 

10.2. Tarbijal on õigus põhjust nimetades tagastada tellitud kaubad müüjale neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kättesaamisest. Tarbijal on kohustus järgida 14-päevase taganemisõiguse ajal kõiki kaupade kasutamisele kohaldatavaid seaduseid ja määruseid ning hoidma kaubad heas seisukorras.

 

  1. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

11.1. Ostja ja müüja vahelistele suhetele kehtivad Eesti Vabariigis kohaldatavad seadused. Poolte neid müügitingimustes sätestatud õigustele ja kohustustele ei kohaldata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ja pooled välistavad käesolevaga sõnaselgelt CISG kohaldatavuse seoses nende müügitingimustega.

 

11.2. Pooled annavad endast parima, et lahendada kõik neist müügitingimustest tulenevad või nende täitmist mõjutavad vaidlused, vastuolud ja nõuded läbirääkimiste teel.

 

11.3. Juhul kui pooltel ei õnnestu saavutada kokkulepet läbirääkimiste teel, lahendatakse kõik neist müügitingimustest või lepingu rikkumisest, lõpetamisest või kehtivuse küsimusest tulenevad või nendega seotud vaidlused, vastuolud või nõuded Harju Maakohtus, Eestis. Juhul kui ostja loetakse tarbijaks, esitatakse vaidlus lahendamiseks kostja elukohariigi pädevale kohtule või tarbija äranägemisel tema elukohariigi pädevale kohtule või mistahes muule pädevale asutusele, mis on loodud kohaldatavas õiguskorras tarbijavaidluste lahendamiseks (sealhulgas Euroopa veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mida võib kasutada vaidluste lahendamiseks väljaspool kohut: http://ec.europa.eu/odr). Tarbijavaidluste komisjon: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine